تو رفته اى
و من كلماتى را به ياد مى آورم
كه از تكرار گريه...
ترانه مى شوند...