قاصدک های پریشان را که با خود باد برد، با خودم گفتم مَرا هـم می‌توان از یاد بـرد...