چه کسی میفهمد در دلم رازی هست؟
‏میسپارم آن را ‏به خیالِ شب و تنهایی خود ...!

سهراب سپهری..