لیلی شــُدَنم
باز در آغوش تو حَتمی ست...
مَجنــون شو
و در کوه و بیابان بغلم کن !