همه عمر برندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی