همیشه چشمی که قشنگه
پاک نیست

ولی؛چشمی که پاکه
همیشه قشنگه

پاکترین نگاه ها
مال پاکترین چشمها
و پاک ترین چشمها
مال پاک ترین دل هاست