زیر امضای تمام شعرهایم
مینویسم"دل نوشت"
تابدانند عشق را
باید
فقط با دل نوشت...