صد آرزو به گرد دلم در طواف بود
از حیرتِ جمال تو بی‌آرزو شدم