آنقدر
دوستت دارم و
آنچنان دلتنگ ات هستم
که جز این دو فعل
اگر چیز دیگری بگویم بیهوده‌ست...