هوای
پنج شنبه ها

همیشه
آلوده ی جای خالی خیلی هاست ،،،