تو را دوست دارم چون یک خانه‌ی کاه‌گلی ، دورافتاده و کوچک
اما گرم
اما امن ...