از سن قد کشیدنم گذشته
ولی من برای بوسیدنت
قد میکشم ...