هر صبح
یادم می‌رود چقدر دوری
که چقدر دورم؛
هر صبح
از اول دوستت دارم..