ای جانِ جانِ جانم
‏ تو جانِ جانِ جانی

‏ بیرون ز جانِ جان چیست
‏ آنی و بیش از آنی...!

‏⁧