اگر ما
همه گمشدگانی باشیم
که به یکدیگر کمک میکنیم که پیدا شویم چه؟