محدودم کن
به دوست داشتنت!
دلم میخواهد جز تو
چیزی به چشمِ دل نیاید...