هر عضوی یه مدت تو یه حالت بی حرکت بمونه خواب میره؛
انتظار هم باعث میشه دل خواب بره
آدمها رو منتظر نگذارید