دیدین وقتی چسب زخمی کنده میشه
دیگه هرکاریش کنی نمیچسبه؟
شاید یه چند لحظه ای بمونه
ولی اخرش طاقت نمیاره و ول میشه...
حکایت بعضی از آدماس...
شاید یه روزی مرحمِ دلمون بودن
ولی وقتی ول کنن و برن
دیگه نمیشه چسبوندشون...

اگه یه روزی رفت دیگه التماس موندن نکن
زخمت رو رها کنی هوا بخوره، خودش کم کم خوب میشه...