‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌
برای اینکه کمتر آسیب ببینید فاصله ها را حفظ کنید ؛
چه در رانندگی چه با آدما !