من که جز دوست داشتنش
کاری به کارش نداشتم،
او ول کرد
که من ولگردِ
کوچه پس کوچه هایِ تنهایی شدم..