هر از گاهی برای آنان که دوستشان داری نشانه‌ای بفرست تا به یادشان آوری که
هنوز برایت عزیزند...!