نَبـضِ عـاشقـانـه هـایَـم را بگیــر....!
ببیــن چقـــدر ...؟؟
تُ
تُـ♥️ـو
تُ ...!!
میــــــزنـد....!!!!