بدی های من بخاطر بدی کردن نیست
بخاطراحساس شدیدِ خوبی های
بی حاصل است!