🌸🍃امروز
تک تکِ لحظه هایتان را زندگی کنيد.

🌺🍃خودتان
خالقِ زیباترین اتفاقاتِ زندگی تان باشيد
و رویِ هیچ کس جز خودتان حساب نکنيد.

وقتى انتخاب كنيد كه آرام و امیدوار باشيد
در سخت ترین لحظات هم
دلایلِ شادی تان را پیدا می کنيد😘