زنـدگے فقـط یڪ قـانـون داره
ڪوچڪتـرین اشتبـاه ، بزرگتـرین ‌‌‌تـاوان!