در جستجوی آرامش
گمشده ام
بغض های ممتدم
را به
خطوط
تمام خیابان ها
موازی سایه ام گره می زنم
و اشک
التیام بخش ثانیه هایی
می‌شود
که
می‌خوانمت اما ندارمت ...!