گفتند که نامحرمی
و بوسه حرام است
دل گفت که محرم ‌تر
از این عشق کدام است...؟