می روی و
با نبودنت
مثل مرگ عزیزی
که اختیارش با من نیست
کنار می آیم؛
مرگ مگر
غیر از این است که تو باشی اما،
برای من،
نه...!!!