همیشه موقع قضاوت
از خودت بپرس:
من کی ام که قضاوت میکنم؟