آهای مردم
حواستان به بوی عطرتان باشد
بوی عطر میتواند
سال ها یک نفر را
هر روز بکشد...!