روزانــه هزاران انســان به دنیــا می آینـــد ...

امــا نسل " انســانیت " در حال انقــراض است!