کاش توی زندگی هم مثل فوتبال
وقتی می خوردی زمین واز درد به خودت می پیچیدی
یه داور می امد از ادم می پرسید:می تونی ادامه بدی؟
تو هم می گفتی نه,باید برم بیرون!