اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه كنم،
ميشود يك كتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى...