شادم تصور می‌کنی وقتی ندانی لبخندهای شادی و غم فرق دارند... emoji