شاخه رزی دارم...
با او عهد کرده ام
با هر بوسه ات یک لیوان آب
به او بدهم...
وای...
مرا باک آن روز است که این گل،
از بی آبی بمیرد و من نیز همره آن...