🌸🍃خوشبختی دیگران
از خوشبختی تو كم نمی كند
و ثروت آنان رزق تو را کم نمی كند👌

🌹🍃و صـحـت آنــان هــرگــز
سلامتی تو را نمی‌گیرد.

🌺🍃پــس مهربــان بــاش
و آرزو کـن بـرای دیـگـران
آنـچه را کـه آرزو میـکنی
بـــرای خــودت🌻🍃

روزتون را با انرژی مثبت آغاز کنید❤️