هیچوقت آدم‌ها را
با انتظار امتحان نکنید،
انتظار آدم‌ها را عوض میکند.