روز اول که سرِ زلفِ تو دیدمـ گفتم
که پریشانیِ این سلسله را آخر نیست