از چهارسوی جهان
گوشه دنج آغوش تو
جان میدهد
برای یک عمر
دیوانگی کردن...