🌸🍃این زندگى نیست ڪه زیباست
این ما هستیم ڪه زندگى را
زیبا یا زشت مى بینیم.

🌹🍃دنبال رسیدن به یڪ
خوشبختى بى نقص نباشید
از چیزهاى ڪوچک زندگى لذت ببرید👌

💐🍃اگر آن ها را ڪنار هم بگذارید،
مى توانید ڪل مسیر را
با خوشحالى طى ڪنید😘