تا اونجایی از عاشقی حرف بزنید
که وقتی قرار شد به حرفاتون عمل کنید
یهو غیبتون نزنه...