دلتنگی چیز عجیبی نیست
یک جای خالی در قلبت
که با هیچ کس و هیچ حسی پر نمی شود ...

دلتنگی لمس باران از پشت پنجره احساس ست ...
دلتنگی درست مثل جای خالی تو روی نیمکت پارک که تنها با هجومی از خاطرات و خیره ماندن به نقطه ایی نا معلوم پر می شود ...

آری عزیز جان !

دلتنگی کوچ و رجعت تو بود از شهرِ دل من ....