میگویم "دوستت دارم"
این را هر ساعت
و هر دقیقه میگویم
تا بدانی
دوستت دارم های من
با آن ها که تا امروز شنیده ای
فرق دارد...