کوچک باش و عاشق...

که عشق خود میداند آئین بزرگ کردنت را