جالب است...

ثبت احوال همه چیز را در شناسنامه ام نوشته

جز احوالم...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌