نسبت به حرفایی که میشنوی
بی دقت باش،
شاید
از دهانی بیرون آمده که
قبل از حرف زدن
به آن فکر نکرده! ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌