برای یک روز هم
که شده دنبال
چیزهایی که نداری نرو!

از چیزهایی
که داری لذت ببر... ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌