پیدا‌ کردن‌ نقطه ضعف دیگران
هوش می خواهد
اما
استفاده نکردن از آن
شعور ...