یکی از دردسرهای عشق این است که دست‌کم برای مدتی، این خطر را دارد که به‌طور جدی خوشبختمان کند!