کنار گذاشتن خیلی سخته.
ولی گاهی کنار اومدن از اونم سختتره.